h1

สมาชิกสมาคมอาเซียน

มกราคม 10, 2012

สมาชิกสมาคมอาเซียน มี10ประเทศ

ได้แก่

1.ไทย

2.ฟิลิปปินส์

3.อินโดนีเซีย

4.มาเลเซีย

5.สิงคโปร์

6.เวียดนาม

7.พม่า

8.ลาว

9.ลาว

10.บรูไน

โฆษณา
h1

โครงงานคอมพิวเตอร์

ตุลาคม 18, 2011

ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์

                    ครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษา ปัญหาที่ตนสนใจ โดยนักเรียนจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน เรื่องที่นักเรียนสนใจและคิดจะทำโครงงาน ซึ่งอาจมีผู้ศึกษามาก่อน หรือเป็นเรื่องที่นักพัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้าและพัฒนาแล้ว นักเรียนสามารถทำโครงงานเรื่องดังกล่าวได้ แต่ต้องคิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากผลงานเดิมที่มีผู้รายงานไว้

สรุป โครงงานคอมพิวเตอร์คือโครงงานที่ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าหรือดัดแปลง เปลี่ยนแปลงแก้ไขเกี่ยวกับโปรแกรมหรือกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์

 ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

ประเภทของ โครงงาน แบ่งได้เป็น 5 ประเภท

1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา เช่น      โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์
2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญืจะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป
3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองของสาขาต่างๆ
4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน
5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมากรุก

 ที่มา

http://www.tum9.ob.tc/project_1.htm

http://www.lks.ac.th/kuanjit/s5.htm

h1

ลูกอม by วงวัชราวลี

มิถุนายน 9, 2011

 อยู่เพื่อรอ …

h1

blog

มิถุนายน 9, 2011

Blog

ความหมายของblog

ประเภทของblog

คุณค่าและประโยชน์ของblog

 

 

h1

ลูฟี่ :P

มิถุนายน 2, 2011

  by cheer
h1

ไม่มีตรงกลาง

มิถุนายน 2, 2011